Klachtenregeling

KLACHTENREGLEMENT

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- organisatie

:

Pranger Bewindvoering, postbus 13 te 1566ZG Assendelft, www.prangerbewindvoering.nl, info@prangerbewindvoering.nl, telefoon 06-83077430.

- bedrijfsleiding

:

Hij die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie, de directeur, Matheus Pranger.

- bewindvoerder

:

Hij die de financiële belangen van de onder bewind gestelde behartigt en bij beschikking van de rechtbank is aangewezen.

- budgetbeheerder

:

Hij die de financiële belangen van de cliënt behartigt.

- juridisch adviseur

:

De juridisch adviseur die de onderneming ondersteunt.

- cliënt(e)

:

Een in de beschikking of contract genoemde onder bewind gestelde persoon.

- brancheorganisatie:

:

PBI, gevestigd aan de dorpsstraat 24 ab te 2912 CB Nieuwerkerk aan den IJssel. e-mail info@bpbi.nl, telefoon 0180-333280.

- bezwaar        

:

Een schriftelijke ter kennis van de onderneming gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de onderneming.

- klacht

:

Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de onderneming ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de onderneming.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de klager
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de klacht

Artikel  5

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de speciaal aangewezen medewerkend juridisch adviseur. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door deze speciaal aangewezen juridisch adviseur schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

  • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een  andere burgerlijke rechter heeft gewend
  • de klacht anoniem is
  • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2013 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Ga terug